Definición e obxectivos

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas ( PTET) é un ferramenta ou instrumento técnico (sen alcanzar unha natureza normativa), que ten como finalidade dar aos diferentes territorios implicados unha solución organizativa e de coordinación estratéxica e integradora en materia de emerxencias fronte aos riscos definidos e identificados, con especial mención aqueles que deriven dos efectos do cambio climático, para os territorios transfronteirizos entre España e as áreas norte e centro de Portugal.

O PTET ten carácter de instrumento técnico que comprenderá un conxunto de procedementos de actuación que constituirán o sistema e dispositivo de resposta fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial  ARIEM.

Obxextivos

Ten como máxima a protección das persoas, o medio ambiente e o patrimonio que poida verse afectado. Todo iso, engloba unha adecuada planificación e definición das actuacións para alcanzar unha resposta rápida e eficaz ante situacións de emerxencias fronte aos riscos identificados e analizados, dentro dun marco de colaboración e resposta común por parte dos servizos operativos da zona ARIEM.

Ademais do citado obxectivo xeral, indícanse como obxectivos específicos os seguintes:

•     Dispoñer dun estudo pormenorizado no cal se identifiquen, definan e delimiten os riscos da zona ARIEM, tanto de carácter natural como antrópico.

•     Reforzar a capacidade operativa incorporando NTIC e novos medios para a prevención e xestión de riscos.

•     Formar de maneira especializada na resposta aos riscos detectados.

•     Sensibilizar á poboación sobre os riscos identificados, as vías de prevención e autoprotección.

•     Inventariar os recursos existentes de intervención fronte as emerxencias.

•     Definir un plan ou estratexia de actuación e resposta fronte a calquera situación de emerxencia.

•     Harmonizar os procedementos técnicos a través da creación de modelos de organización común, procesos e estruturas transfronteirizas.

•     Determinar a posibilidade de creación dunha Rede de Mando Operativo Único para a xestión conxunta.

AnexoTamaño
PDF icon presentacion_ariem_v01_gal.pdf2.68 MB

Fase 1

Esta primeira fase do traballo consiste no inventario e monitorización da distribución de recursos na zona ARIEM, con independencia da súa titularidade, dispoñibles para afrontar a planificación e xestión dunha situación de emerxencia.

A información que se pretendeu rexistrar con este inventario é unha información básica referente á titularidade, localización, cuantificación e dispoñibilidade dos recursos dispoñibles.

O resultado do inventario permite coñecer de forma concisa a distribución dos recursos e realizar unha análise das necesidades de dotación co propósito de que a zona ARIEM conte cunha capacidade axeitada de prevención ante riscos e de resposta ante emerxencias no seu territorio, maximizando o aproveitamento de recursos grazas a un uso compartido, e minimizando o tempo de chegada ao lugar no que se rexistre a incidencia.

AnexoTamaño
PDF icon ptet_1_fase_inventario_galego.pdf1.77 MB

Fase 2

Os riscos defínense como os posibles fenómenos ou sucesos de orixe natural, tecnolóxico ou  antrópico, que poden dar lugar a danos para persoas, os seus bens e/ou o medio ambiente.

O obxectivo desta fase é a recompilación de información na zona transfronteiriza de estudo identificando as causas e a orixe dos riscos ou dos sucesos ou situacións que tiveron ou poden ter un impacto no mesmo.

A análise de risco realízase con métodos cualitativos que se caracterizan esencialmente por non recorrer a cálculos numéricos e expresándose con niveis do tipo “alto, moderado e baixo” para definir os índices de risco.

Baséase en técnicas de análise crítica e, entre eles, a análise histórica consiste no estudo sobre ocorrencias dos anos pasados recentes. Seguindo estas pautas, determinouse unha matriz de análise de riscos asignados á probabilidade e as consecuencias, de acordo a un criterio determinado.

Fase 3

Un dos piares básicos para poder xestionar unha emerxencia de forma eficiente está en realizar unha axeitada planificación e previsión, baseándonos nas características da zona e da súa poboación. Moitas situacións de emerxencia afectan a un área que corresponde a diferentes xurisdicións territoriais ou administrativas. É dicir, en certos casos unha emerxencia pode afectar a un só municipio, a varios municipios, provincias/distritos ou mesmo países. Atendendo a este suposto, é lóxico atoparse medios de distintas xurisdicións que pertencen a servizos distintos, ben sexan públicos ou privados.

Noutros casos a emerxencia ten lugar dentro dun único municipio, pero precísanse para afrontala distintos medios. Ambos casos corresponden a situacións de emerxencia en que debe aplicarse unha rede de mando operativo único.

Tendo en conta o anterior, compre avaliar e estudar as necesidades específicas de cada socio a fin de definir a posibilidade da configuración desta rede de mando operativo único, que mellore a xestión e coordinación in situ das emerxencias na zona ARIEM.

AnexoTamaño
PDF icon ptet_3_fase_mando_unico_galego.pdf385.73 KB

Fase 4

Con carácter xeral para a activación do plan considéranse as seguintes circunstancias concorrentes:

 1. A existencia dunha emerxencia cuxa natureza e consecuencias superen a capacidade habitual dos servizos de urxencia requirindo dunha actuación coordinada e de carácter extraordinario.
 2. Que non sexa de aplicación ningunha planificación especial nin específica ou estas víronse desbordadas.
 3. Que a decisión sexa tomada pola autoridade competente que asume a Dirección do Plan.

Ante situacións de grandes concentracións de carácter singular poderase aplicar o presente Plan con carácter preventivo, seguindo os procedementos específicos que se establezan, sempre que se cumpra, polo menos os puntos 2) e 3).

A activación do Plan consta das seguintes accións:

 • Análise da emerxencia.
 • Identificación das medidas que deben adoptarse.
 • Análise das prioridades das actuacións.
 • Identificación dos medios e recursos necesarios.
 • Análise de prioridades de medios.
 • Notificacións a servizos operativos.
 • Mobilización de recursos.
 • Notificacións previstas a autoridades, organismos ou entidades.
 • Constitución e activación do Posto de Mando Avanzado.
 • Activación do plan.

Fase Final

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas ( PTET) é un ferramenta ou instrumento técnico (sen alcanzar unha natureza normativa), que ten como finalidade dar aos diferentes territorios implicados unha solución organizativa e de coordinación estratéxica e integradora en materia de emerxencias fronte aos riscos definidos e identificados, con especial mención aqueles que deriven dos efectos do cambio climático, para os territorios transfronteirizos entre España e as áreas norte e centro de Portugal.

O PTET ten carácter de instrumento técnico que comprenderá un conxunto de procedementos de actuación que constituirán o sistema e dispositivo de resposta fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial  ARIEM.

Solapas verticais

Información Territorial
Final Información Territorial: 
Capas
Anexos
Logo axega
Logo ccdrn
Logo cimaltominho
Logo gnr
Logo jcyl
Logo inem